Algemene voorwaarde
Moments by Roos

1. Algemene toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, styling uitvoer diensten en huurovereenkomsten van Moments by Roos, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Door gebruik te maken van de diensten van Moments by Roos verklaart de afnemer akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
1.3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offerte
2.1. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend en binden Moments by Roos op geen enkele wijze. Aan druk-, zetfouten, verschrijvingen en prijsfouten kunnen geen rechten worden ontleend in de offerte.
2.2. Een offerte heeft, tenzij anders is beschreven en overeengekomen, een geldigheidsduur van 4 weken vanaf de datum van uitgifte.
2.3. Indien ervoor wordt gekozen om slechts een deel van de offerte te accepteren is Moments by Roos niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. De uitvoering van een deel van de opdracht kan plaatsvinden onder afzonderlijke voorwaarden, die nader overeengekomen dienen te worden.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Een offerte wordt als akkoord beschouwd wanneer de klant uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de offerte, bijvoorbeeld door ondertekening of schriftelijke bevestiging per e-mail.
3.2. Eventuele aanpassingen, wijzigingen of aanvullingen op de offerte zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen beide partijen.
3.3. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van de geaccepteerde offerte door Moments by Roos, tenzij anders overeengekomen.
3.4. Mondelinge afspraken of toezeggingen met betrekking tot de offerte of overeenkomst zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door Moments by Roos.

4. Inhoud overeenkomst
4.1. De door Moments by Roos verstrekte gegevens blijven eigendom van Moments by Roos. Deze gegevens mogen niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moments by Roos.
4.2. De inhoud van de overeenkomst tussen Moments by Roos en de klant wordt bepaald door de geaccepteerde offerte en eventuele schriftelijke aanpassingen, wijzigingen of aanvullingen die rechtsgeldig zijn overeengekomen tussen beide partijen.
4.3. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Moments by Roos. De algemene voorwaarden van Moments by Roos hebben voorrang in geval van tegenstrijdigheid.
4.4. Moments by Roos heeft het recht om, om aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, personeel of andere zaken in te huren.


5. Wijzigen van de overeenkomst.
5.1. Moments by Roos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst indien dit noodzakelijk is, mits dit geen wezenlijke nadelige gevolgen heeft voor de klant. Dergelijke wijzigingen worden tijdig en schriftelijk gecommuniceerd aan de klant.
5.2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Moments by Roos de huurder hierover tevoren inlichten.
5.3. Moments by Roos behoudt zich het recht voor om prijsstijgingen en onverwachte kosten tussen de opdrachtbevestiging en uitvoering door te berekenen aan de huurder. Daarnaast kan het overeengekomen bedrag in de offerte worden verhoogd als de hoeveelheid werk aanzienlijk is onderschat en dit niet aan Moments by Roos te wijten is.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
6.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en is hij rente verschuldigd over het openstaande bedrag conform de wettelijke rente.
6.3. Moments by Roos behoudt het recht om bij niet-tijdige betaling de uitvoering van verdere diensten op te schorten, zonder dat dit de klant ontslaat van zijn betalingsverplichtingen.

7. Annulering en wijziging door de klant
7.1. Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.
7.2. Bij annulering door de klant is deze een vergoeding verschuldigd aan Moments by Roos, waarvan de hoogte afhankelijk is van het tijdstip van annulering en de reeds gemaakte kosten.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Moments by Roos is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant.
8.2. Moments by Roos is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, of bedrijfsschade.
8.3. De aansprakelijkheid van Moments by Roos is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

9. Overmacht
9.1. Moments by Roos is niet aansprakelijk indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en controle van Moments by Roos.
9.2. In geval van overmacht zal Moments by Roos zich inspannen om zo spoedig mogelijk met de klant in overleg te treden om passende alternatieven te bespreken. Hierbij kan gedacht worden aan het vinden van vervangende leveranciers, het verplaatsen van de dienst of het vinden van andere geschikte oplossingen.
9.3. Indien het door overmacht onmogelijk is om de overeenkomst uit te voeren en er geen redelijke alternatieven gevonden kunnen worden, hebben zowel Moments by Roos als de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van schadevergoeding.

10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle overeenkomsten tussen Moments by Roos en de klant is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen tussen Moments by Roos en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Moments by Roos is gevestig

ALGEMENE
VOORWAARDEN